ഓച്ചിറ ശങ്കരൻകുട്ടി നവോത്ഥാന നർത്തകൻ

ആറ്റുകാൽ അംബാപ്രസാദം

സമർപ്പണം

.