ഓച്ചിറ ശങ്കരൻകുട്ടി നവോത്ഥാന നർത്തകൻ


3.പുരസ്‌കാരങ്ങൾ 2020

2020 -ൽ ഗെവണ്മെന്റിന്റെ കോവിട്‌ മാനദണ്ഡങ്ങൾ അനുസരിച്ചു് ഓച്ചിറ ശങ്കരൻകുട്ടി നവോത്ഥാന നർത്തകൻ ഫൗണ്ടേഷൻ പുരസ്‌കാരങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുവാൻ സാധിച്ചില്ല

.
.